Uporabniška orodja

Orodja spletišča


da

Členek 'da'

Medtem ko je da običajno v rabi podrednega veznika, ki uvaja trdilne stavke, (1), je lahko v nekaterih okoljih rabljen tudi kot členek, kot to za primere z odplakanjem oz. za k-vprašanja pokažejo Marušič idr. (2015).

Členek da v k-vprašanjih in odplakanju

V teh kontekstih je da povezan z odmevalno interpretacijo – ne gre namreč za prava vprašanja, pač pa govorci z njimi ponovno vprašajo po informaciji nad katero so bodisi začudeni oz. samo želijo, da njihov sogovornik ponovi pravkar povedano, kot za k-vprašanja pokažeta primera v (2).

 (1) Vem, da bo Tone pekel piškote. 
 (2) a. Kdo da bo pekel piškote?
   b. Zanima me, kdo da bo pekel piškote.

Te primere moramo ločiti od primerov, v katerih se ob podrednem vezniku da pojavi vprašalnica. V teh primerih veznik da ne preživi izpusta, kot za tovrstne primere pokaže (3), povzet po Merchantu (2001). Z drugimi besedami, podrednega veznika da ne moremo najti v odplakanju, medtem ko lahko v primerih z odplakanjem najdemo členek da, kot pokaže.

(3) a.	Rad bi vedel, koga da je Peter videl. (Merchant 2001: (101a)	
    b.	Peter je videl nekoga in rad bi vedel, koga (*da). (Merchant (2001: (102a))

(4) Kdo da bo pekel piškote?

Potencialno gre v primerih, kot je (4) za dvojni izpust, kot je nakazano v (5).

(5) Kdo praviš da bo pekel piškote?

Da kot soglašalni členek

Da je po SP soglašalni členek, zborno povzdignjena različica členka ja oz. nasprotje ne, po SSKJ pa gre v tem pomenu za prislov, ki v knjižnem jeziku izraža pritrjevanje, podkrepitev trditve, domislek in pa obotavljanje ali pomislek (gl. SSKJ za primere).

Da kot naklonski (ali modalni) členek

Kot pove naslov te sekcije, je lahko da rabljen tudi kot naklonski (ali modalni) členek, med katere spada na primer tudi nemški doch. Ti sicer izražajo govorčev odnos do povedanega, gl. npr. Cardinaletti (2011). Po Slovenski slovnici (Toporišič 2000) se členek da uvršča med t. i. pozivne členke (zahtevalne/ukazovalne ter želelne) pri čemer se “s pozivnimi tvorec besedila obrača na naslovnika (lahko tudi do samega sebe) in na njegovo oz. svoje razmerje do vsebine besedila (oz. njegovega dela)” (Toporišič 2000: 445). Primer tovrstne rabe je prikazan v (6), pri čemer je (6a) parafraza prvega stavka.

 (6) Da te ne vidim!
     a. Izgini!

Podobno velja po Slovarju slovenskih členkov (Žele 2015), po katerem je členek da klasificiran kot naklonski (ali medosebni) čustvenostni členek, ko izraža prizadetost (gl. primer (6)), in kot naklonski vrednotenjski, ko izraža lastno sklepanje (govorca), kot v primeru »Pa ne da si bolan (= Menda nisi bolan)« (Žele 2015). Čeprav bi lahko na prvi pogled rekli, da gre tudi v tovrstnih primerih za veznik da, se ti primeri razlikujejo od običajnih stavkov z da. Tako ne gre za podredne stavke, ki jih uvaja da, pač pa gre v primerih, kakršen je (6), za enostavčne povedi. Prav tako da odločilno vpliva na sam pomen povedi – medtem ko je poved v (6) brez da zgolj trdilna poved ('Te ne vidim.'), se z da trditev spremeni v zahtevo. Potencialno bi torej lahko, tako kot to predlagamo v primerih z odplakanjem, predlagali, da gre v teh primerih za zbris glavnega stavka.

 (6') [Zahtevam] Da te ne vidim!
da.txt · Zadnja sprememba: 2017/06/15 14:02 uporabnika pm