Uporabniška orodja

Orodja spletišča


glavni_stevniki

Glavni števniki

Števniki se ne obnašajo enotno. Razlikujejo se glede na:

  1. obrazila,
  2. sklon, v katerem se samostalnik pojavlja,
  3. ujemanje, ki ga samostalniška zveza zahteva ob glagolu.

Ločimo štiri vrste glavnih števnikov:

Samostalniški/členski števniki se obnašajo kot samostalniki ali kot členi.

Ko se samostalniški/členski števniki obnašajo kot samostalniki, se sklanjajo kot samostalniki, pomensko jedrni samostalnik samostalniške zveze pa je v rodilniku množine.

Ko se obnašajo kot členi, sprožajo glagolsko ujemanje s 3. osebo ednine v srednjem spolu. Tak števnik pa ne ohranja enake oblike, ko pred njega damo drugega:

  1. dva tisoč proti *dva tisoča,
  2. pet tisoč proti *pet tisočev.

Množinska oblika za člen je recimo milijone, za samostalnik pa milijoni. Pri pet se različici znova združita in v obeh primerih sprožita ujemanje s 3. osebo ednine v srednjem spolu:

  1. milijon evrov je ležalo na mizi proti milijon evrov je ležal na mizi,
  2. dva milijona evrov je bilo dovolj proti dva milijona evrov sta bila dovolj,
  3. dva milijona evrov proti *dva milijon evrov,
  4. trije milijoni evrov so izpuhteli proti *trije milijoni evrov je izpuhtelo

Števnik milijon se lahko sklanja kot samostalnik ali pa kot členski števnik (kjer imamo zopet načeloma dve možnosti nesklanjalno in sklanjalno, ki pa se ne zdi mogoča pri en milijon in dva milijona). Zgradbi primerno se obnaša tudi pomensko jedrni samostalnik samostalniške zveze. Če je milijon samostalnik, bo jedrni samostalnik vedno v rodilniku množine, ko je milijon člen, pa se tudi jedrni samostalnik sklanja.

(53) - ostal je brez enega milijona tolarjev proti *ostal je brez en milijon tolarjev, - škodo je poplačal z enim milijonom tolarjev proti ??škodo je poplačal z en milijon tolarji, - avto je popravil z dvema milijonoma tolarjev proti avto je popravil z dva milijona tolarji, - s tremi milijoni tolarjev je kupil hišo proti ??s tri milijone je kupil hišo, ??s tri milijoni tolarji je kupil hišo in *s tremi milijoni tolarji je kupil hišo, - pomagal si je s petimi milijoni tolarjev proti ?pomagal si je s pet milijoni tolarjev, *pomagal si je s pet milijoni tolarji in *pomagal si je s petimi milijoni tolarji.

Dejansko to ni pravo člensko obnašanje, saj spreminja svojo obliko tudi v imenovalniku (primerjaj sto in tisočdvesto, tristo, petsto … dva tisoč, tri tisoč, pet tisoč …).

Samostalniški

Ni variacije med števniki, četudi se zdi, da se vsaj v določenih pogledih tudi milijarda lahko obravnava kot števnik mešanega tipa. Jedrni samostalnik je sicer vedno v rodilniku, vendar pa je glagolsko ujemanje lahko z milijardo ali pa 3. os. ed. sr. spol. Tudi ko pride do oblike števnika v odvisnih sklonih, ni vse najbolj jasno.

(54) a. milijarda evrov b. Dve milijardi evrov je izpuhtelo/sta izpuhteli. c. Tri milijarde evrov je izpuhtelo/so izpuhtele. č. S tremi milijardami evrov si je kupil hišo.

 //??S tri milijarde evrov si je kupil hišo.//
 //Trem milijardam evrov nihče ne reče "ne".//
 //*Tri milijardam evrov nihče ne reče "ne".//
 

S to kratko predstavitvijo, debata o števnikih še zdaleč ni končana. Še vedno obstaja precej nepojasnjenih podrobnosti. Vseeno se bomo tu lotili približne analize.

Med samostalniške števnike lahko štejemo tudi samostalnike narejene iz števil: dvojica, trojica, četverica/četvorka, peterica/peterka/??petorka, šesterica/šesterka/??šestorka … Da so to pravi samostalniki lepo vidimo tudi po tem, da jih lahko seštevamo in modificiramo s pridevniki.

(55) a. Trojica fantov je bila precej glasna. b. Dve glasni trojici punc sta razgrajali pozno v noč. c. … prednost, ki si jo je doslej pridobila „luksemburška“ šesterica, … č. Njegova udarna peterka je ta hip boljša od naše.

Manj očitno je, kaj so ločilni števniki – dvoje, troje, četvoro, petoro … Troje srajc je strgal. Uporabljajo se skupaj z množinskimi samostalniki ali kot posamostaljeni števniki …

Kaj pa zgradba? Vsi števniki so načeloma v enakih pozicijah. Le samostalniški so dejanski samostalniki, ki imajo pomensko jedrni samostalnik za svoje dopolnilo. Sicer pred vse števnike lahko dodajamo nekakšne pridevnike/prislove, vendar je tudi tu nekaj razlik.

(56)

dobrih sto študentov/dobre sto študentov dobrih pet tisoč študentov/dobre pet tisoč študentov dobrih pet milijard ljudi/dobre pet milijard ljudi dobra milijarda ljudi/*dobre milijarda ljudi

Kakor je razvidno iz zgornjih primerov, se pred celoten števnik lahko dodata tako števniška modifikatorja 'dobre' kot 'dobrih'. Razlika med njima je, da je 'dobre' prislov in se lahko uporablja le kot direkten modifikator pridevnika ali člena/jedra, 'dobrih' pa je pridevnik (ima isti sklon kot ostali pridevniki) in se posledično lahko uporabi tudi kot modifikator samostalnikov.

Razlika je opazna že na prvi ravni, četudi ni povsem regularna (oz. ne sledi našim predvidevanjem v celoti). Z enostavnimi števili bi pričakovali, da bo možen le prislov 'dobre' (npr. dobre pet let), s samostalniki pa le pridevnik 'dober/a/ih' (ker se pridevnik ujema z jedrnim samostalnikom, ima seveda več pojavnih oblik, pač odvisno od tega, kaj je jedrni samostalnik pridevniške zveze). Podobno kot velja za nedoločni člen 'en', ki se lahko uporablja tako v prislovni kot v pridevniški obliki 'ene pet let' in 'enih pet let' (s pomensko razliko, ki jo bomo obravnavali kasneje), lahko tudi običajni pridevnik uporabimo v števniško modifikacijski poziciji (npr. dobrih pet let). Ne moremo pa uporabiti prislova 'dobre' za modifikacijo števnika 'milijarda'. (Milijon je zgradbeno dvoumen, saj imamo tako členski obliki 'dobre milijon ljudi' in 'dobrih milijon ljudi' kot samostalniško 'dober milijon ljudi'.)

(57) *pet dobrih tisoč študentov/*pet dobre tisoč študentov pet dobrih milijard ljudi/*pet dobre milijard ljudi gromozanskih pet milijonov čebel/ena gromozanska milijarda muhc

Razlika se pojavi, če pogledamo modifikacijo sestavljenih števil. Medtem ko števnik pet tisoč ne dovoljuje modifikacije notranjega sestavnika števila, kar bi pričakovali, če je vse skupaj ena sama številka v enotni poziciji, števnik pet milijard takšno modifikacijo dovoljuje, ker se nahajata števnika pet in milijard v različnih pozicijah, pet v jedru števniške zveze, milijard pa v jedru samostalniške zveze.

Različnost pozicije je opazna tudi iz primerov (58). Števnik pet milijard načeloma dovoljuje dva modifikatorja (primeri (58a) so sicer mejni, vendar primerjalno še vedno precej boljši od (58b)), števniki tipa pet tisoč pa tega nikakor ne dovoljujejo.

(58) a. ??dobrih pet dobrih milijard ljudi/??dobre pet dobrih milijard ljudi b. *dobrih pet dobre milijard ljudi/*dobre pet dobre milijard ljudi

Le pred samostalniške števnike lahko dodajamo prave pridevnike, (59). Samostalniški števniki imajo tudi svoj lasten spol, kar se lepo vidi po ujemanju na pridevniku velika. Števnik sto nima lastnega spola, zato je edino predstavljivo ujemanje s samostalnikom, ki pa je ravno tako neslovnično.

(59) velika milijarda ljudi vs. *velikih sto ljudi

Podobno kot modifikacijski pridevniki 'dobre'/'dobrih' se načeloma obnaša tudi omenjeni nedoločni člen 'en'/'ene', nedoločni zaimek 'kakšne'/'kakšnih', svojilni pridevniki 'moje'/'mojih' („moje 100 strani“ – s pomenom, 100 strani, kakor bi jih določil/preštel jaz) itd.

Kaj to pomeni, če zadevo prenesemo na prejšnje ugotovitve o stalnem vrstnem redu? Ker so števniki najnižji element v zgornjem delu zgradbe samostalniške zveze, se pravi, da se pojavljajo le pred pridevnikom in samostalnikom, kakšnih večjih razlik niti ne pričakujemo. Kot smo zgoraj ugotavljali, je načeloma nekaj razlike v interakciji s pridevniki, vendar kljub vsemu števnik/samostalnik 'milijarda' ni povsem prost glede sopojavljanja s pridevniki (omejitve so zelo verjetno pomenske narave, saj ni prav očitno, kaj naj bi predstavljalo recimo 'globoka milijarda tolarjev'/'zelena milijarda tolarjev'). Po drugi strani pa se vsako modifikacijo števila 'milijarda' da prenesti tudi na druga števila.

(60) a. tisti dve hiši, tistih pet hiš, tistih sto hiš, tista milijarda hiš b. dve tisti hiši, pet tistih hiš, tisoč tistih hiš, milijon tistih hiš

Opazna razlika med obojimi števniki je še v tvorbi pridevnikov. Iz 'milijarda' se zelo regularno naredi pridevnik 'milijarden' (milijardna milijarda čevljev), medtem ko tvorjenje pridevnikov iz pravih števnikov ni tako očitno (??petornih pet čevljev??

Nazaj k določilniku Opazne razlike med posameznimi elementi opažamo tudi znotraj razreda določilnikov. Podobno kot števniki, se tudi določilniki ločijo med pridevniške, jedrne/členske in samostalniške.

Pridevniški

Pridevniški določilniki imajo pridevniška obrazila, nimajo posebnih sklonskih zahtev za jedrni samostalnik ter dopuščajo glagolsko ujemanje z jedrnim samostalnikom. Takšni določilniki so vsi, vsak, oba, noben, cel …

(61) Vsi prijatelji so se prijavili. (IMEN - glagolsko ujemanje) Vse hiše so bile porušene. Vse ljudi sem videl. (TOŽ) Z vsemi ljudmi je hotela plesati. (ORO)

(62) Vsaka hiša je lahko velika. (IMEN - glagolsko ujemanje) Vsako dleto je bilo prešteto. Vsako hišo je moral pogledati. (TOŽ) Pri vsaki hiši se je ustavil. (MES)

(63) Oba konja sta priskakljala. (IMEN - glagolsko ujemanje) Obe ovci sta bili postriženi. Oba konja sem prijavil za dirko. (TOŽ) Obema konjema sem dal oves. (DAJ) Z obema konjema sem tekmoval. (ORO)

Jedrni/členski

V osebkovi poziciji, ko je cela samostalniška zveza v imenovalniku, zahtevajo rodilniško samostalniško dopolnilo. V drugih sklonih se samostalnik normalno sklanja. Sami določilniki se lahko sklanjajo ali pa tudi ne (podobno kot je to veljalo za jedrne števnike). Pri določenih določilnikih sklanjanje absolutno ni možno (npr. nekaj).

(64) Par ljudi je prišlo. (ROD) Par ljudi sem videl. (ROD) Par ljudem sem pokazal hudiča. (DAJ) parim ljudem … S par ljudmi sem se srečal. (ORO) s parimi ljudmi …

(65) Več hiš se je porušilo. (ROD) Več hiš je hotel porušiti. (ROD) Več hišam sem naredil načrte. (DAJ) večim hišam … Z več hišami se ukvarja. (ORO) z večimi hišami …

(66) Malo ljudi ve za kaj se gre. (ROD) Malo ljudi je bilo poslikanih. (ROD) Malo ljudem sem zaupal skrivnost. (DAJ) *malim ljudem … Z malo ljudmi sem se pogovarjal. (ORO) *z malimi ljudmi …

(67) Nekaj hiš se je porušilo. (ROD) Nekaj hiš je porušil. (ROD) Nekaj ljudem je dal denar. (DAJ) *nečemu/*nekomu ljudem Z nekaj hišami se ni mogel pohvaliti. (ORO) *z nečim hišami

Podobno se obnašajo še dosti, največ, toliko itd.

Samostalniški Nekateri se obnašajo kot samostalniki oz. so samostalniki. Pomensko jedrni samostalniki so vedno v rodilniku, glagolsko ujemanje pa je seveda vezano na samostalnik 'večina'. Ker je 'večina' samostalnik, lahko pred njega dodajamo pridevnike, ki jih pred ostale ne moremo.

(68) Večina obiskovalcev je zamudila. Z večino obiskovalcev si ni mogel pomagati. Velika večina zgradb v mestu je slabo obnovljenih.

Lahko bi rekli, da obstaja tudi mešani vzorec jedrni/samostalniški določilnik, saj 'par' lahko uporabljamo tudi kot samostalnik.

(69) Par zaljubljencev je prišel. S parom zaljubljencev si ni imel kaj pomagati.

Pred ostale (torej nesamostalniške) določilnike lahko dodajamo le prislove, recimo 'veliko'.

(70) Veliko več srednješolcev gleda Velikega brata kot Dnevnik. Zelo veliko športnikov trenira vsak dan. Precej malo navijačev je pravih športnikov.

-tabela

ZGRADBA? Pozicija je za vse enaka. Ponovno velja, da naj bi pridevniški zasedali določilo ustrezne funkcionalne zveze znotraj samostalniške besede, medtem ko naj bi jedrni bili jedra teh funkcionalnih zvez. Le samostalniški so dejansko jedrni samostalniki samostalniške zveze.

Imena Za imena veljajo določena posebna pravila. Ker se lahko združujejo s celotno določilniško zvezo, bomo rekli, da so imena dejansko določilniška jedra.

(71) Janez in tisti fant tam spodaj. Njega in Janeza nisem … Pivo smo spili s Petrom in vsemi njegovimi prijatelji. Mi z Janezom … Lastna imena so D-ji (so nekaj posebnega - Carlo Semenza na Zemonu okt. 2006).

Posebnosti

V določenih primeri se zdi, da se običajna logika ustavi.

Potovali boste en dan

glavni_stevniki.txt · Zadnja sprememba: 2019/02/11 09:51 uporabnika fmarusic