Uporabniška orodja

Orodja spletišča


to

To

je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ, 2014) obravnavan kot prislov, ki lahko izraža:

1. veliko mero ali stopnjo povedanega:

 To se bodo čudili.

2. začudenje, nejevoljo oziroma očitek:

 Kako to leta hitro tečejo.

Omenjena je še ekspresivna raba, npr.

 To ti je goljuf (v pomenu "ta človek je velik goljuf")

V Slovenskem pravopisu (SP, 2003) je obravnavan kot merni prislov:

 To se bodo čudili (v pomenu: "zelo se bodo čudili")

V nadaljevanju se osredotočamo na členkovno rabo; členek to ima sicer enako glasovno podobo kakor kazalni zaimek to (oblika za srednji spol ednine v imenovalniku), vendar ju lahko - podobno, kot Šimik (2009) trdi za členek/kazalni zaimek to v češčini - kontekstualno ločimo.

Etimologija 'to'

To naj bi po razlagi v Slovenskem etimološkem slovarju (Snoj, 2009) - gl. geslo tọ̑ - izhajal iz zaimka (srednji spol ednine v imenovalniku), izvorno iz indoevropskega *to-s (oz. ženska oblika *tah ter srednja *to-d) in nadalje praslovanskega *tъ oziroma ženske oblike *ta̋ ter srednje *tȍ; nadalje za slovenščino *tъ̏, ta̋ja, *tȍje.

To je povezan tudi s tọ̑da (veznik), ki naj bi izhajal iz posameznih členkov to in da, ter s tọ̑rej (veznik/členek), izvorno iz *to že, praslovanskega *tò že (v predvidenem pomenu 'tudi, prav to') in nadalje starocerkvenoslovanskega tože v pomenu 'tudi' oziroma 'kajti'.

Raba členka 'to'

1. kot kontrastivni označevalec žarišča oziroma fokusa:

 A: Ana in Iva sta šli na izlet. 
 B: Nina je to šla z Ano, ne Iva. 

'to' v zgornjem primeru izraža novo, kontrastivno informacijo.

2. v k-vprašanjih:

 A: Že ves dan nekaj popravlja.
 B: Kdo to že ves dan nekaj popravlja?
 

Prim. tudi primere s to v srbščini (Progovac, 2005).

3. pri odplakanju - kot označevalec fokusa:

 A: Ana je šla na izlet.
 B1: Kam to [je šla na izlet]?
 B2: Kdaj to [je šla na izlet]?
 B3: S kom to [je šla na izlet]?

Literatura

Progovac, L. (2005). A Syntax of Serbian: Clausal Architecture. Indiana University: Slavica Publishers.

Slovenski pravopis (2003). Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC.

Snoj, M. 2009. Slovenski etimološki slovar. Ljubljana: Modrijan.

Šimik, R. (2009). The syntax, semantics, and pragmatics of the focus particle 'to' in Czech. V G. Zybatov idr. Proceedings of FDSL 7, Leipzig 2007 (str. 327-340). Frankfurt am Main: Peter Lang.

to.txt · Zadnja sprememba: 2017/07/01 10:26 uporabnika stina