Uporabniška orodja

Orodja spletišča


ze

Že

Izvor

Etimološko je slovenski členek že tesno povezan z morfemom -r, ki ga lahko najdemo v oziralnih zaimkih v slovenščini (npr. kdor, kar, kjer itd.). Tako členek kot morfem sta etimološko povezana z indoevropskim členkom *ghe/*gho, ki se je razvil v členke v številnih slovanskih jezikih, npr. v ruščini in češčini (Snoj, 2009), gl. tudi Mitrović (2016). Kljub skupnemu viru se jeziki razlikujejo glede na pomen, ki ga nosi že, gl. npr. Gruet-Skrabalova (2012) za češčino.

Že kot prislov

Že pogosto nosi časovni pomen, kot to pokaže primer (1).

 (1) Peter je že šel na počitnice.  

V tem primeru je že eden od prislovov, postavljenih v hierarhijo prislovov, postavljenih med projekcijama TP in vP (Cinque 1999).

Že v k-vprašanjih

V k-vprašanjih je že v slovenščini povezan z dvemi različnimi pomeni, lahko pa dobi tudi časovno interpretacijo. Tako lahko že povežemo s 'spomni me' branjem (t. i. remind me reading v Sauerland in Yatsushiro (2014)) ali z retorično interpretacijo – v teh primerih je že t. i. modalni členek, kot opišejo Marušič idr. (2017). Primer (2) lahko povežemo s 'spomni me' branjem, v katerem govorec pozna odgovor na vprašanje, a se ga ne spomni, zato vpraša (2), kot pokaže parafraza. Primer (3) prikazuje retorično branje. Govorec lahko tovrstna vprašanja rabi v kontekstih, v katerih odgovora ne pričakuje, saj privzema, da je odgovor negativen. Za primer (3) tako pričakujemo odgovor 'nihče'.

(2) Kdo že je napisal Krst pri Savici? = (Spomni me) Kdo je napisal Krst pri Savici?
(3) Kdo že rad plačuje davke? 

Da sta ta pomena ločena od časovne interpretacije, lahko pokažemo s primeri, v katerih se pojavi že v vlogi modalnega členka in že v vlogi časovnega prislova, kot pokaže primer (4). Prav primeri z naslonkami pa kažejo, da modalni členki in prislovi (ne glede na podobnosti med njimi) zasedajo različne pozicije, pri čemer so modalni členki uvrščeni nad prislove. Tako že v primer (a) lahko povežemo le s 'spomni me' interpretacijo, medtem ko lahko dobi že v primeru (b) tako 'spomni me' kot časovno interpretacijo.

 (4) Kdo že je že izumil brisalce?
 (5) a. Kdo že je izumil brisalce?
     b. Kdo je že izumil brisalce? 
ze.txt · Zadnja sprememba: 2017/06/09 15:37 uporabnika pm